måndag 1 mars 2010

Årsmöte ikväll!

Då var det dags för Årsmöte. Tänk att det redan gått ett år till.
Väl mött ikväll kl 19.00 i Hundramanna salen.
Dagordningen ser ut som följer:

1. Årsmötets öppnande samt beslut om dess behöriga utlysande.
2. Inval av nya medlemmar.
3. Fastställande av föredragningslistan.
4. Val av mötesfunktionärer:
a. ordförande
b. sekreterare
c. två protokolljusterare, tillika rösträknare.
5. Behandling av verksamhetsberättelse med ekonomisk berättelse.
6. Behandling av revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Behandling av ärenden från styrelsen.
8. Behandling av motioner, skriftligen ingivna till styrelsen minst en månad före detta möte.
9. Beslut om verksamhetsplan för innevarande år.
10. Beslut om årsavgift för nästkommande år.
11. Beslut om arvoden och traktamenten.
12. Val till dans- och musiksektionen: 5 personer för år 2010, varav 1 sammankallande.
13. Val till dräkt- och slöjdsektionen: 2 personer för år 2010, varav 1 sammankallande.
14. Val till fest- och aktivitetssektionen: 6 personer för 2010, varav 1 sammankallande.
15. Val av styrelse och suppleanter:
a. Ordförande för år 2010/2011.
b. Sekreterare för år 2010/2011.
c. 2 suppleanter för 2010 (att inträda i den ordning de väljs).
16. Val av revisor och suppleant:
a. Revisor för år 2010/2011
b. 2 suppleanter för år 2010.
17. Val av materialförvaltare: 1 person för år 2010.
18. Val av dokument- och arkivansvarig: 1 person för år 2010.
19. Val av valberedning: 2 personer för år 2010, varav 1 sammankallande (utses av mötet).
20. Övriga frågor.
21. Mötets avslutning.

Därefter konsert och dans plus att föreningen bjuder på kaka till medtaget kaffe.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar